De VNoL

De Vereniging van Nederlandse oud-Loodsen is een vereniging met het doel de maatschappelijke en financiële positie van de leden te behartigen en te bevorderen, mede door het behartigen van de belangen van haar leden bij pensioenfondsen.

Wellicht gaat u er vanuit dat u als “zelfstandige” loods met uw FLP c.q. ‘Vervroegd Pensioen’ in een veilige haven bent afgemeerd.

Dat is echter betrekkelijk. De postactieven uit onze kring zijn een relatief kapitaalkrachtige groep. Dat trekt de aandacht! In uw geval is het belangrijk, dat de komende jaren uw pensioen, en eventueel een nabestaandenpensioen, uitbetaald wordt. Gedurende zo’n lange tijd kan veel gebeuren, moeten broekriemen worden aangehaald of kunnen misschien ook eens wat gevierd worden.

De VNoL volgt deze processen nauwlettend en tracht waar mogelijk invloed uit te oefenen die ten gunste is van haar leden. De laatste tijd bijvoorbeeld is door de gewijzigde pensioenwetgeving en de economische problemen de indexatie op de tocht is komen te staan. De VNoL tracht aandacht te krijgen voor de rechtvaardige wens om het pensioeninkomen in ieder geval te compenseren voor de inflatie.

De medezeggenschap van pensioengerechtigden bij een pensioenfonds als het BPL is nog niet goed geregeld. Beslissingen over de pensioenregeling worden uitsluitend genomen door actieve loodsen. Slechts in het bestuur van het BPL zitten twee niet actieve loodsen, maar die worden benoemd door actieve loodsen.

De VNOL tracht middels haar lidmaatschap van landelijke verenigingen van pensioengerechtigden invloed naar de politiek uit te oefenen om de medezeggenschap zodanig uit te breiden dat ook deze groep medeverantwoordelijk kan zijn voor het eigen pensioengeld.

Denkt erom, Staken kan niet meer! Resultaat ontstaat uit eigen kracht en die wordt ontleend aan een grote mate van deelneming in onze vereniging.

Wij stellen het zeer op prijs als u ons hierbij steunt.